Analiza budżetu obywatelskiego w polskich miastach - studium przypadku Nowego Sącza

Abstract
Budżet partycypacyjny − określany w Polsce obywatelskim − jest jednym z narzędzi wspierających proces angażowania mieszkańców w sprawy samorządowe. Pojęcie „partycypacja” można zdefiniować jako mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym oraz politycznym. Budżet obywatelski jest więc narzędziem współrządzenia i próbą włączenia mieszkańców w rozwój lokalny. Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania budżetu obywatelskiego jako narzędzia polityki rozwoju miasta i aktywizacji lokalnej społeczności wokół kluczowych dla niej kwestii. Analiza dotyczy budżetu obywatelskiego miasta Nowy Sącz w województwie małopolskim. Metodą badawczą jest metoda desk research na podstawie danych publicznych. Pozwoliła ona na diagnozę stanu rozwoju budżetów obywatelskich w mieście Nowy Sącz. Na potrzeby niniejszego opracowania analizie poddano projekty zatwierdzone do realizacji, a z analiz zostały wyłączone projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, lecz z różnych względów nie dopuszczone do głosowania.

A participatory budget defined in civic Poland is one of the tools supporting the process of involving residents in local government matters. The concept of participation can be defined as more or less direct participation of citizens in social, public and political life. Therefore, the civic budget is a tool of co-governance and an attempt to involve residents in local development. The aim of the article is to analyze and evaluate the use of the civic budget as a tool of city development policy and activation of the local community around its key issues. The analysis concerns the civic budget of the city of Nowy Sącz in the Małopolskie Voivodeship. The research method is the desk research method based on public data. It allowed for the diagnosis of the state of development of civic budgets in the city of Nowy Sącz. For the purposes of this study, the projects approved for implementation were analyzed, and projects submitted to the civic budget, but not allowed to vote for various reasons, were excluded from the analysis.
Description
Keywords
Citation
Musiał-Malago', M. (2022). Analiza budżetu obywatelskiego w polskich miastach - studium przypadku Nowego Sącza. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 1(9), 152-160.
Belongs to collection