Analiza bibliometryczna pojęcia „Internet rzeczy” w światowym dorobku nauk o zarządzaniu

Abstract
W niniejszym opracowaniu Autor skupia swoją uwagę na dwóch głównych aspektach. W części teoretycznej przedstawia definicyjne ujęcie pojęcia „Internet rzeczy” w oparciu o wybór najczęściej cytowanych źródeł. W części drugiej przeprowadzona została analiza bibliometryczna, która ma na celu wskazanie rozwoju pojęcia „Internet rzeczy” we współczesnej literaturze oraz znaleźć odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu termin ten jest wykorzystywany w obszarze biznesu ekonomii i zarządzania? Analiza prowadzona jest w oparciu o bazy Web of Science oraz SCOPUS, a wyniki zostały modelowane za pomocą programów komputerowych CiteSpace oraz VOSviewer (Visualizing Scientific Landscpaes). Prowadzone badanie ma za zadanie wskazać lukę badawczą, która dotychczas nie została wystarczająco zagospodarowana opracowaniami z zakresu zarządzania dotyczącymi wskazanego pojęcia.

In this study, the author focuses his attention on two main aspects. In the theoretical part, he presents a definition of the concept of "Internet of Things" based on the selection of the most cited sources. In the second part, a bibliometric analysis was carried out, which aims to indicate the development of the concept of "Internet of Things" in contemporary literature, and to find an answer to the question: to what extent is this term used in the area of business, economics and management? The analysis is based on the Web of Science and SCOPUS databases, and the results were modeled using CiteSpace and VOSviewer (Visualizing Scientific Landscpaes) computer programs. The conducted research is to indicate a research gap that has not been sufficiently covered by studies in the field of management concerning the indicated concept so far.
Description
Keywords
Citation
Teczke, M. (2021). Analiza bibliometryczna pojęcia „Internet rzeczy” w światowym dorobku nauk o zarządzaniu. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 2(8), 125-135.
Belongs to collection