Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych z uwzględnieniem środowiska przyrodniczego i klimatu (II)

Abstract
Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie związku między naturalnymi warunkami gospodarowania a cechami osobowymi rolników, w tym ich wykształceniem i stopniem zaangażowania w pracę we własnym gospodarstwie, a także organizacją i wynikami produkcyjnymi oraz ekonomicznymi, które osiągają, z jednoczesnym uwzględnieniem wpływu sposobu gospodarowania na środowisko przyrodnicze. Badania obejmowały analizę danych panelowych gospodarstw objętych monitoringiem Polskiego FADN z lat 2018–2020. Badane gospodarstwa podzielono na grupy i dokonano charakterystyki ich potencjału produkcyjnego, kapitału ludzkiego, wyników produkcyjnych i ekonomicznych oraz wskaźników opisujących środowisko przyrodnicze i klimat. Niniejsza monografia dostarcza ważnych argumentów decydentom tworzącym politykę rolną, w której inaczej należałoby traktować gospodarstwa zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe i produkujące intensywnie na obszarach korzystnych, a inaczej gospodarstwa pełniące w pierwszej kolejności funkcję środowiskową na obszarach niekorzystnych dla rozwoju produkcji rolniczej.
Description
Keywords
Citation
Zieliński, M. (red.nauk) (2024). Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych z uwzględnieniem środowiska przyrodniczego i klimatu (II). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Belongs to collection