The family as a subject realising an educational priority of the Polish school system

Abstract
In 2018, Poles celebrated the 100th anniversary of regaining their independence. For this reason, Polish schools are addressing an educational priority entitled A Year for the Independent One. The success of this project largely depends on the educational support of family which is the basic subject pursuing patriotic education in order to introduce children to the world of patriotic values of the Nation, Homeland, and State. Proper patriotic education in the family environment cannot be separated from moral education which develops children’s attitudes of respect towards other people, nations, and states. Successful patriotic education ensures the cooperation of family and school.

W 2018 roku Polacy obchodzili 100-lecie odzyskania swojej niepodległości. W związku z tak znaczącą uroczystością w polskich szkołach realizowano ważny priorytet wychowawczy – Rok dla Niepodległej. Powodzenie tego przedsięwzięcia uzależnione jest w dużym stopniu od wsparcia wychowawczego rodziny, która jest podstawowym podmiotem wychowania patriotycznego, wprowadza bowiem dzieci w świat wartości patriotycznych: narodu, ojczyzny, państwa i patriotyzmu. Prawidłowe wychowanie patriotyczne w rodzinie nie może być oddzielone od wychowania moralnego, które kształtuje postawy szacunku dzieci dla innych osób, narodów i państw, dlatego sukces wychowania patriotycznego zapewnia współdziałanie rodziny i szkoły.

2018 metais Lenkija švenčia savo nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Tokios reikšmingos šventės proga lenkiškose mokyklose yra įgyvendinamas svarbus auklėjimo projektas – Metai Nepriklausomai. Šios akcijos sėkmė labai priklauso nuo šeimos paramos auklėjant. Šeima yra pagrindinis patriotinis auklėjimo subjektas, supažindinantis vaikus su patriotinėmis vertybėmis: tauta, tėvyne, valstybe ir patriotizmu. Tinkamas patriotinis auklėjimas šeimoje negali būti atskirtas nuo moralinio auklėjimo, kuris formuoja vaikų pagarbą kitų asmenų, tautų ir valstybių atžvilgiu, ir todėl patriotinio auklėjimo sėkmę užtikrina šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas.
Description
Keywords
Citation
Borowska, B. (2018). The family as a subject realising an educational priority of the Polish school system. Rocznik SNPL, Wilno, Litwa, 18, ss. 283-299.
Belongs to collection