Model kapitalizmu we Francji w świetle wybranych koncepcji badawczych

Full item record

dc.contributor.authorPachocka, Marta
dc.contributor.organizationKolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawiepl_PL
dc.date.accessioned2016-09-02T08:21:25Z
dc.date.available2016-09-02T08:21:25Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractW ostatnich latach rośnie zainteresowanie problematyką zróżnicowania gospodarki rynkowej w państwach, w których ona występuje. Kwestią sporną pozostaje określenie kryteriów podziału kapitalizmu na modele (typy), wskazanie liczby modeli (typów) wyróżnianych w oparciu o przyjęte kryterium lub kryteria oraz ewolucja i kierunki ich przyszłego rozwoju: konwergencja – zbieganie do jednego modelu, czy dywergencja – utrzymywanie się różnych modeli w poszczególnych państwach. Począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku powstało kilka interesujących monografi i na temat zróżnicowania kapitalizmu. A. Wojtyna dokonał przeglądu alternatywnych modeli kapitalizmu proponowanych przez różnych badaczy. Dyskusja nad modelami dotyczy głównie państw wysoko rozwiniętych, co oznacza, że obszar badań jest węższy niż w analizie porównawczej systemów gospodarczych. Modele kapitalizmu są konstruowane na podstawie doświadczeń gospodarek wysoko rozwiniętych, by wyznaczać pozostałym państwom wzorce rozwoju do naśladowania. Poglądy na temat zalet i wad modeli kapitalizmu podlegają szybkim zmianom. Michel Albert, Will Hutton, Lester Thurow i Paul Krugman odnosili się krytycznie wobec modelu, który w literaturze określa się mianem amerykańskiego lub anglosaskiego. Następnie został on oceniony wyżej niż nadreński i inne modele przypisywane Europie kontynentalnej. Jednak wydarzenia ostatnich lat pokazują, że kwestia dominacji modelu pozostaje otwarta. Nie można jednoznacznie wskazać, przy założeniu co najmniej dualistycznego podziału kapitalizmu, który z nich jest lepszy. Uniwersalny model kapitalizmu nie istnieje, a jego skuteczność jest uwarunkowana wypadkową wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, których dobór również jest podawany w wątpliwość. Przez czynniki wewnętrzne można rozumieć te, które zdecydowanie pozostają pod wpływem polityki realizowanej przez władzę centralną. Determinanty zewnętrzne wiążą się dla odmiany z funkcjonowaniem rynków międzynarodowych. Na początku XXI wieku istotnym czynnikiem kształtującym gospodarkę rynkową jest postęp naukowy i technologiczny. Jednak w najbliższych latach będzie rosło znaczenie uwarunkowań demograficznych, co jest konsekwencją drugiego przejścia demografi cznego i starzenia się społeczeństw w Europie. W swojej pogłębionej analizie A. Wojtyna przywołuje poglądy takich badaczy, jak M. Albert, P.A. Hall i D. Soskice, D. Rodrik, A. Turner, B. Amable, W. Hutton, D. Coates, F.L. Pryor. W niniejszej pracy odnoszę się do podziałów kapitalizmu proponowanych przez niektórych z wymienionych autorów. Nie analizuję założeń metodologicznych poszczególnych podejść i przyjętych kryteriów podziału, lecz staram się określić miejsce systemu gospodarczego współczesnej Francji na tle istniejących klasyfi kacji, przy założeniu, że jest to wysoko rozwinięte państwo kapitalistyczne. Rozważaniom towarzyszy kilka dodatkowych pytań. Na ile zasadne jest wyodrębnianie różnych kryteriów podziału i budowanie pewnych modeli kapitalizmu? Czy istnieją typy idealne kapitalizmu? Czy każde państwo kapitalistyczne nie jest odrębnym modelem?pl_PL
dc.description.epersonMarta Pachocka
dc.identifier.citationPachocka Marta, Model kapitalizmu we Francji w świetle wybranych koncepcji badawczych, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 387–411.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7378-745-2
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10266
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectvarieties of capitalismen
dc.subjectFranceen
dc.subjectcapitalismen
dc.subjecteconomic sociologyen
dc.subjectmodel kapitalizmu we Francjipl_PL
dc.subjectsocjologia gospodarkipl_PL
dc.subjectmodele kapitalizmupl_PL
dc.subjectkapitalizmpl_PL
dc.subjectFrancjapl_PL
dc.subjectróżnorodność kapitalizmupl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectDavid Soskicepl_PL
dc.subjectPeter A. Hallpl_PL
dc.subjectBruno Amablepl_PL
dc.subjectMichel Albertpl_PL
dc.subjectkapitalizm kontra kapitalizmpl_PL
dc.subjectkultury kapitalizmupl_PL
dc.subjectAlfons Trompenaarspl_PL
dc.subjectCharles Hampden-Turnerpl_PL
dc.subjectVoCpl_PL
dc.subjectLMEpl_PL
dc.subjectliberal market economyen
dc.subjectkoordynowana gospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectliberalna gospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectCMEpl_PL
dc.subjectcoordinated market economyen
dc.subjectstate capitalismen
dc.subjectkapitalizm państwowy we Francjipl_PL
dc.subjectkapitalizm nadreńskipl_PL
dc.subjectkapitalizm kontynentalno-europejskipl_PL
dc.subjectkapitalizm państwowy z interwencjonistycznym państwempl_PL
dc.titleModel kapitalizmu we Francji w świetle wybranych koncepcji badawczychpl_PL
dc.typebookPartpl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: Model_kapitalizmu_we_Francji_w_swietle_w.pdf
Size: 200.85 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 228 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description: