Zatrucia barbituranami

Full item record

dc.contributor.authorKrzyżanowski, Kamil
dc.contributor.authorŚlęzak, Daniel
dc.contributor.authorŻuratyński, Przemysław
dc.contributor.authorBuca, Paulina
dc.contributor.organizationKatedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medycznypl_PL
dc.contributor.organizationSamodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczypl_PL
dc.contributor.organizationWydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medycznypl_PL
dc.date.accessioned2016-12-16T09:36:56Z
dc.date.available2016-12-16T09:36:56Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.description.abstractWstęp: Barbiturany to grupa leków o działaniu nasennym. Zatrucia nimi mogą być zarówno przewlekłe, jak i ostre. W zależności od dawki i przyjętego preparatu pierwsze objawy mogą wystąpić już po kilku minutach. Dlatego bardzo ważna jest szybka reakcja świadków, rodziny oraz zespołu ratownictwa medycznego. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie zatruć barbituranami na podstawie opisu przypadku. Jednocześnie praca ukierunkowana jest na podkreślenie znaczącej roli członków zespołu ratownictwa medycznego w działaniach ratowniczo-diagnostycznych na miejscu zdarzenia oraz w postępowaniu z pacjentem w warunkach szpitalnych. Materiał i metody: Na podstawie dokumentacji z wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego podstawowego (ZRMRM P), dokonano analizy przypadku zatrucia barbituranami. Opis przypadku: Zespół ratownictwa medycznego otrzymał wezwanie do mężczyzny lat 35, bez kontaktu, z oddechem nieregularnym. Wstępna diagnoza – prawdopodobnie zatrucie lekami. Po wykonaniu podstawowych badań (badanie podmiotowe i przedmiotowe) na miejscu zdarzenia, potwierdzono zatrucie barbituranami. Natychmiastowe działanie zespołu ratownictwa medycznego, wdrożenie medycznych czynności ratunkowych i szybki transport do oddziału ratunkowego przyczyniło się do poprawy stanu ogólnego pacjenta. Po szybkiej kwalifikacji trafił on na oddział intensywnej terapii celem dalszej diagnostyki i leczenia. Wnioski: Zatrucia barbituranami zdarzają się rzadko. Ich zażycie pozaszpitalne może być wynikiem próby samobójczej. Tylko rzetelnie przeprowadzone badania podmiotowe i przedmiotowe mogą przyczynić się do rozpoznania zatrucia barbituranami oraz szybkiego wdrożenia intensywnej terapii zachowawczej. Zatrucia barbituranami prowadzą do zaburzeń oddychania, na wskutek porażenia mięśni oddechowych, dlatego priorytetem jest pełne przygotowanie do wentylacji, tlenoterapii oraz odsysania dróg oddechowych. Zaburzenia poziomu elektrolitów oraz wpływ barbituranów na organizm mogą doprowadzić do zaburzeń rytmu serca. Prowadzona płynoterapia będzie odwracać możliwe przyczyny nagłego zatrzymania krążenia. W przypadku wątpliwości odnośnie do zatrucia barbituranami, należy pamiętać o możliwości kontaktu z ośrodkiem toksykologicznym. Leczenie szpitalne uwarunkowane jest stanem pacjenta, pełną diagnostyką laboratoryjną na obecność barbituranów, bilansem wodnym i wartościami elektrolitów.pl_PL
dc.description.abstractBackground: Barbiturates are a group of drugs with soporific properties. Poisoning can be chronic as well as acute. Depending on the dose and adopted preparation, the first symptoms may appear as quickly as after a few minutes following the intake. Therefore an instant response on the part of witnesses, family and a medical rescue team is very important. Aim of the study: The aim of the study is to present the problem of barbiturate poisoning, based on the description of a case study. At the same time, the author intends to highlight the significant role of a rescue team members performing emergency medical rescue action and diagnostic activities on the scene, as well as procedures connected with management of the patient in the hospital. Material and methods: Based on documentation of emergency medical services of the basic type, an analysis of a case of barbiturate poisoning is carried out. Case description: Emergency medical service received a summons to a man 35 years without contact, breathing irregularly. The initial diagnosis – probably drug intoxication. After completing basic research (physical examination) at the scene, confirmed barbiturate poisoning. Immediate action emergency medical services, the implementation of medical rescue operations and fast transport to the emergency department contributed to the improvement of the general condition of the patient. The patient after a quick qualification went to the ICU for further diagnosis and treatment. Conclusions: Barbiturate poisoning is rare. An intake of the substance outside hospital may be the result of a suicidal attempt. Only a responsibly conducted physical examination may contribute to the effective diagnosis of barbiturate poisoning and an instant implementation of intensive conservative therapy. Barbiturate poisoning leads to respiratory disorders due to paralysis of the respiratory muscles, which is why full preparation for ventilation, oxygen therapy and suction of the airway are the utmost priority. Disturbance of the electrolytes levels and the impact of barbiturates on the body may lead to cardiac arrhythmia. Application of fluid-based therapy will reverse the possible causes of sudden cardiac arrest. In the case of taking a doubt about the barbiturate poisoning, one must remember about the possibility of contacting a poison control center. Hospital treatment is conditioned by the patient’s state, running a complete set of laboratory tests aimed at confirming the presence of barbiturates, as well as is dependent on the water balance and values of electrolytes levels.en
dc.description.epersonNatalia Ptak
dc.identifier.issn2080-2021
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10938
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolupl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectratownictwo medycznepl_PL
dc.subjectmedycyna ratunkowapl_PL
dc.subjectzatruciepl_PL
dc.subjectbarbiturany – efekty niepożądanepl_PL
dc.titleZatrucia barbituranamipl_PL
dc.title.alternativeBarbiturate poisoningen
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: Krzyżanowski.pdf
Size: 215.65 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: by-nc-sa_4.0.txt
Size: 20.78 KB
Format: Plain Text
Description:
Belongs to collection