Polish Lawyers in Face of Globalisation. Socio-legal overview

Abstract
Globalisation processes are now increasingly visible also in the provision of legal services in Poland. They significantly influence the lives and professional practice of Polish advocates and legal advisers. The realities of the lawyers’ professional practice are changing considerably year by year. Consequently, individual lawyers, as well as the entire professional group, are evolving. Developments in the number of Polish advocates and legal advisers, their distribution, gender parity, age and professional experience, specialisation and business legal form, professional qualifications and language skills are largely a result of globalisation and internationalisation of legal services. These processes are occurring quite rapidly and are already evident. Modern lawyers are already beginning to differ from the legal practitioners of 20-30 years ago. The socio-legal study is based on the statistical data analysis of Polish and European public, academic and professional registers, as well as on own empirical research performed among Polish advocates and legal advisers. The research was based on a representative survey questionnaire method and the method of qualitative interviews. The study results demonstrate a profound transformation of the legal professions, the existence of new development trends and the development of new types of legal services and working methods of Polish advocates and legal advisers.

Procesy globalizacji są obecnie coraz bardziej widoczne także w świadczeniu usług prawniczych w Polsce. W istotny sposób wpływają one na życie i praktykę zawodową polskich adwokatów i radców prawnych. Realia praktyki zawodowej adwokatów z roku na rok ulegają znacznym zmianom. W związku z tym ewoluują zarówno poszczególni prawnicy, jak i cała grupa zawodowa. Zmiany w zakresie liczby polskich adwokatów i radców prawnych, ich rozmieszczenia, parytetu płci, wieku i doświadczenia zawodowego, specjalizacji i biznesowej formy prawnej, kwalifikacji zawodowych i znajomości języków obcych są w dużej mierze wynikiem globalizacji i umiędzynarodowienia usług prawniczych. Procesy te zachodzą dość szybko i są już widoczne. Współcześni prawnicy już zaczynają się różnić od praktyków prawa sprzed 20-30 lat. Opracowanie społeczno-prawne oparte jest na analizie danych statystycznych z polskich i europejskich rejestrów publicznych, akademickich i zawodowych oraz na własnych badaniach empirycznych przeprowadzonych wśród polskich adwokatów i radców prawnych. W badaniach zastosowano także metodę reprezentacyjnego kwestionariusza ankietowego oraz metodę wywiadów jakościowych. Wyniki badań wskazują na głęboką transformację zawodów prawniczych, istnienie nowych tendencji rozwojowych oraz rozwój nowych rodzajów usług prawniczych i metod pracy polskich adwokatów i radców prawnych.
Description
Keywords
Citation
Lipiec, Stanisław. (2022). Polish Lawyers in Face of Globalisation socio-legal overview [Polscy prawnicy w obliczu globalizacji; rys socjologiczno-prawny]. Wydawnictwo RYS. https://doi.org/10.48226/978-83-67287-53-1
Belongs to collection