Zmiany dostępności czasowo-przestrzennej w wyniku inwestycji drogowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (2004-2012)

Abstract
W artykule przedstawiono analizę zmian w dostępności drogowej w latach 2004-2012, wynikającą z inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Porównano czasy przejazdu samochodem osobowym według modelu prędkości ruchu uwzględniającego parametry technicznofunkcjonalne dróg, w tym podział na drogi szybkiego ruchu. Analizowano to dla macierzy 18 miast wojewódzkich oraz w relacjach wszystkich gmin w Polsce z Warszawą. Obliczono też zmiany zasięgu izochrony jednogodzinnej oraz oszacowano potencjalne oszczędności czasowe dla użytkowników dróg według gmin. Wyniki analiz wykazują duże zróżnicowanie oddziaływania inwestycji, w tym bardzo słabą poprawę dostępności dla wschodniej części Polski. Artykuł bazuje na opracowaniu wykonanym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Komornicki i in. 2013).

The article presents an analysis of changes in the temporal-spatial accessibility of the road in the years 2004-2012, resulting from the investments financed from the European Union funds. In the elaboration compared travel times by car based on the speed traffic model taking into account technical and functional parameters of roads, including the division of motorways and express ways. This matrix was analyzed for 18 voivodship cities and in the relations of all communes in Poland with Warsaw. Calculated also changes within one hour isochrones and estimated the potential time savings for road users by all communes in Poland. The analysis results show large differences of the investments impact, including the very poor accessibility improve for the eastern part of the country. The article based on a study elaborated in the Institute of Geography and Spatial Organization for the Ministry for Regional Development [Komornicki et al. 2013].
Description
Keywords
Citation
Śleszyński P., 2014, Zmiany dostępności czasowo-przestrzennej w wyniku inwestycji drogowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (2004-2012), „Czasopismo Geograficzne”, 85(1-2): 29-54.
Belongs to collection