Wpływ procesów cyfryzacji na osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z terenów oddalonych od ośrodków miejskich. Możliwości w zakresie mechanizmów wsparcia wyrównywania szans na rynku pracy.

Abstract
Głównym celem przedstawianego opracowania była diagnoza wpływu procesów cyfryzacji na osoby w wieku 50+, na kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z terenów oddalonych od ośrodków miejskich, a także identyfikacja możliwości wsparcia wyrównywania szans badanych grup na rynku pracy. W raporcie zidentyfikowano skalę zachodzących procesów cyfryzacji w Polsce w ujęciu makroekonomicznym, a także dokonano oceny potencjalnego wpływu obserwowanych zmian na badane grupy. Przeprowadzono też badanie CAWI mające na celu określenie zakresu otwartości pracowników z grup defaworyzowanych na zmiany związane z przechodzeniem firm na pracę zdalną, automatyzację procesów produkcyjnych i robotyzację oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii w pracy (w tym m.in. AI, IoT). Raport kończy się rekomendacjami dotyczącymi rozwiązań w zakresie wyrównywania szans badanych grup na rynku pracy w sferze kompetencji cyfrowych.
Description
Keywords
Citation
Woźniak-Jęchorek, B., Kuźmar, S., Rydzak, W., Fazlagić, J., Jasiczak, J., Lis, K., Shelest-Szumilas, O., Szymkowiak, A., Trąpczyński, P. (2023). Wpływ procesów cyfryzacji na osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z terenów oddalonych od ośrodków miejskich. Możliwości w zakresie mechanizmów wsparcia wyrównywania szans na rynku pracy. Warszawa: Konfederacja Lewiatan
Belongs to collection