Refleksje nad wybranymi obszarami warunków życia rodziny w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Abstract
Cele: Celem artykułu jest rozważanie zróżnicowanych aspektów funkcjonowania współczesnej polskiej rodziny, prezentacja wybranych obszarów warunków jej życia oraz wskazanie czynników je determinujących. Termin realizacji badań stanowiących podstawę opracowania, zbieżny z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, sprzyjał refleksji nad zmianami w systemie wartości Polaków oraz ich postawami. Metody: W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano kwestionariusz wywiadu, zawierający 54 pytania (zarówno otwarte, jak i zamknięte) oraz metody statystyczne, umożliwiające analizę materiału ilościowego. Wyniki: Kierunek zmian zachodzących w funkcjonowaniu współczesnej polskiej rodziny (związany z jej strukturą, poziomem życia, zaangażowaniem w sprawy pozarodzinne) jest zgodny z tym, jaki można zaobserwować w innych krajach europejskich. Analiza systemu uznawanych wartości potwierdza jego względną trwałość oraz wskazuje na przywiązywanie większej wagi do bezpieczeństwa. Wnioski: W badaniu ujawniono, że bezpieczeństwo jest wartością, na której współczesna rodzina koncentruje się w większym stopniu. Sugeruje to albo wyraźniejsze akcentowanie problemów już istniejących, albo pojawienie się nowych obszarów zagrożenia. Obok tych lęków, których występowanie w rodzinie czy w miejscu jej zamieszkania było już wielokrotnie rejestrowane w badaniach, pojawiła się obawa przed „obcymi”. Niemniej pozytywne oceny warunków życia oraz satysfakcji z niego przeważyły nad ocenami sygnalizującymi brak zadowolenia.

Aims: The considerations presented in this paper focus on the contemporary Polish family in the context of various aspects of its functioning, with an attempt to present selected areas of living conditions and to indicate the factors determining them. The time frame of the research on which the study was based, coinciding with the celebrations commemorating the 100th anniversary of Poland’s regaining independence, was conducive to reflection on the changes in the system of values of Poles and on their attitudes. Methods: The research was conducted by means of a diagnostic survey, using an interview questionnaire containing 54 open-ended and closed-ended questions as well as statistical methods enabling the analysis of quantitative material. Results: The changes taking place in the contemporary Polish family, in terms of their direction, are consistent with those observed in other European countries (structure, standard of living, involvement in matters other than those related to family life). A system of recognised values confirms its relative durability, with an increased focus on safety. Conclusions: The study revealed an increase in the family’s focus on the value of “safety”, which indicates the existence of specific areas of threat. Apart from fears whose presence in the family or in the place of residence has already been repeatedly recorded in numerous studies, the fear of “strangers” appeared. However, positive assessments of living conditions and satisfaction with it outweighed those that signalled dissatisfaction.
Description
Keywords
Citation
Dziubacka, K. (2018). Refleksje nad wybranymi obszarami warunków życia rodziny w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wychowanie w Rodzinie, XIX((3/2018)), 119-142.
Belongs to collection