Przesunięcie socjalizacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej

Abstract
Zmiany w funkcjonowaniu rodziny stanowią współcześnie ważny problem społeczny, zwłaszcza iż wyraźne są tendencje wzrostowe negatywnych zjawisk, takich jak: rozwody, długoterminowe wyjazdy, rozbicie więzi rodzinnych. Odnosząc je dodatkowo do zmian cywilizacyjnych i kulturowych można wnioskować, iż przyczyniają się one także do przesunięcia socjalizacyjnego, o którym pisali m.in. Neil Postman, Zbigniew Kwieciński, Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. Źle funkcjonująca rodzina, jej nieprawidłowa/ niepełna struktura wskazuje na jej destrukcyjność wychowawczą i rodzicielską. Dlatego też środowiska te charakteryzowane są coraz częściej jako niewydolne wychowawczo i niezaspokajające podstawowych potrzeb socjalizowanego pokolenia. Niniejszy tekst stanowi próbę teoretycznego opisu zmian w funkcjonowaniu rodziny w kontekście dokonującego się przesunięcia socjalizacyjnego.

Changes in the functioning of the family constitute the important social issue in our times, particularly because upturns of negative phenomena are distinct, such as divorces, long-term departures, the breaking of family bonds. Relating them additionally to civilization and cultural changes it is possible to conclude that they are contributing also to the socialisation shift as described by Neil Postman, or Zbigniew Kwieciński, Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. The dysfunctional familyand its wrong/incomplete structure is an indication of educational destructiveness. Therefore these circles are more and more often characteristic as failing and not satisfying essential needs of the socialised generations. The present text constitutes an attempt of a theoretical description of changes in the functioning of the family in the context of the socialization changes taking place.
Description
Keywords
Citation
Forma, P. (2014). Przesunięcie socjalizacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej. Wychowanie w Rodzinie, X(2), 257–268.
Belongs to collection