Parentokracja i konstruowanie nierówności edukacyjno-społecznych

Abstract
Cel: Celem artykułu jest próba wyjaśnienia czym jest ideologia parentokracji oraz opisu jej wpływu na edukacyjne i społeczne funkcjonowanie jednostek, w szczególności w warunkach współczesnego masowego kształcenia, również na poziomie akademickim. Metody: W pracy wykorzystano metodę analizy oraz syntezy źródeł literaturowych. Wyniki: Można wyróżnić trzy możliwe sposoby myślenia o parentokracji, na jakie składają się wybory dokonywane przez rodziców dotyczące uczestnictwa ich dzieci w procesie edukacji, socjalizacja w rodzinie i okres „poedukacyjny” związany z wejściem absolwentów na rynek pracy, w którym dużą rolę odgrywa kapitał społeczny rodziców. Wnioski: Obecnie jednym z ważnych źródeł tworzenia się nierówności edukacyjno-społecznych jest rodzina, a konkretnie rodzice i posiadane przez nich zasoby, które mogą wykorzystać, aby zapewnić odpowiednie kształcenie swoim dzieciom.

Aim: The aim of the article is to try to explain what is the ideology of parentocracy and describe its impact on the educational and social functioning of individuals, in particular in the conditions of modern mass education, also at the academic level. Methods: In this paper the method of analysis and synthesis of literature sources was used. Results: Three possible ways of thinking about parentocracy can be distinguished, which include choices made by parents regarding their children’s participation in the education process, socialization in the family and the “post-educational” period associated with the entry of graduates into the labour market, in which parents’ social capital plays a significant role. Conclusions: Currently one of the important sources of educational and social inequality is the family, and more specifically parents and their resources, which they can use to ensure a proper education for their children.
Description
Keywords
Citation
Sobczak, A. (2018). Parentokracja i konstruowanie nierówności edukacyjno-społecznych. Wychowanie w Rodzinie, XVIII((2/2018)), 447–458.
Belongs to collection